Text this: Philadelphia Female Anti-Slavery Society Minutes, 1862-1867