Text this: John Dickinson correspondence to Thomas McKean, July 5th, 1798